Image

Gospodin ImpreSSum

IT Almanah 2013/2014

I izdanje

Autor:

Radoje Đurović

Izdavač:

Računajte na Računare

Dubrovačka br.3, Zemun

Beograd, Srbija

www.rnr.rs

Za izdavača:

Predrag Jovanović

Lektura i korektura:

Gordana Jovanović-Đurović

Grafičko-tehnička obrada:

Slađana Đorđević

Dizajn korica:

Slađana Đorđević

Štampa:

I.Š.P “KOSMOS”

Svetog Save 16

Beograd, Srbija

Tiraž:

500 komada

Beograd, 2015.godina


CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

007:004(081)(047)

ЂУРОВИЋ, Радоје, 1973

– Gospodin ImpreSSum : IT Almanah 2013/2014 / Radoje Đurović.

– Zemun : Računajte na računare, 2015 (Beograd : Kosmos).

– 88 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Računajte na računare)

„Izbor članaka objavljenih u stalnoj rubrici Impressum emisije ‘Druga strana računara’ na Radio Beogradu 1, emitovane u periodu 2013-2014. godine“ –> nasl. str. – Tiraž 500.

ISBN 978-86-85321-11-5

a) Информациона технологија

COBISS.SR-ID 213084684